Onze diensten

Waarom Trustwood Partners

Trustwood Partners is de partij die uw organisatie op weg helpt naar groei via een duurzame en stabiele bedrijfsvoering. De bedrijfsfilosofie die hierbij hoort is als volgt:

Een goede klik met onze klanten is essentieel

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

Volledig transparant en resultaatgericht werken

Onze diensten

Startups

Van de vele startups groeien er maar weinig uit tot een levensvatbaar, stabiel bedrijf. Heel vaak ligt dat aan onvoldoende voorbereiding en begeleiding. Trustwood Partners kan jonge, innovatieve startups helpen om uit te groeien tot duurzame, stabiele bedrijven. Wij doen dat door een kritische beoordeling van de business- en financiële plannen, de kennis, ervaring en talenten binnen het team, en de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer(s).Onze begeleiding begint met een gratis, vrijblijvend maar vertrouwelijk kennismakingsgesprek waarin we uw ideeën, plannen, uitdagingen en problemen in kaart brengen. Daarna gaan we samen kijken waar versterking en verbetering mogelijk zijn. In een volgende stap maken we samen een plan van aanpak, met duidelijke stappen en een bijbehorend tijdsschema. We richten ons op duidelijke en waar mogelijk “tastbare” resultaten.

Wij zijn heel kritisch om te voorkomen dat een bedrijf van start gaat op basis op basis van dromen, onbewezen aannames en irreële verwachtingen. Dat bespaart namelijk veel tijd, geld en teleurstellingen. Onderstaand hebben we lijstje met een aantal vragen die  we stellen om een bedrijf te kunnen beoordelen. Het zijn de vragen die bij elke vorm van financiering of subsidie gesteld zullen worden. 

 • Is het product echt zo goed, innovatief en waardevol als ik denk?
 • Wie wil het product eigenlijk kopen?
 • Hoe krijg ik en houd ik contact met mogelijke klanten?
 • Hoe krijgt mijn product bekendheid en interesse?
 • Bestaat er een markt voor mijn product en kan ik daar een plaats veroveren?
 • Is mijn product zo nieuw dat ik een heel nieuwe markt moet ontwikkelen?
 • Hoe distribueer ik mijn product? Hoe zorg ik dat ik voldoende kan leveren?
 • Welke taken moeten er binnen mijn bedrijf worden gedaan en heb ik daar de mensen voor?
 • Over welke middelen, talenten, kennis, ervaring en vaardigheden beschikt mijn bedrijf?
 • Hoe komt er geld binnen, waaraan wordt het uit gegeven en houd ik voldoende over?
 • Wie zijn mijn concurrenten en met wie zou ik samen kunnen werken?

Uit wetenschappelijk onderzoek (Jim Collins) blijkt dat de mensen de belangrijkste factor zijn om een bedrijf succesvol te maken

Innovatie

Er wordt heel veel gepraat over innovatie. Dat gebeurt in allerlei situaties, op allerlei niveau’s en op heel veel plaatsen. Het kan dan gaan over helemaal nieuwe baanbrekende technologie, verbeteringen van een bestaande technologie en over nieuwe toepassingen van een bestaande technologie. Echt nieuwe revolutionaire (“disruptieve”) innovaties zijn zeldzaam en moeilijk in de markt te zetten. Door dat er veel geïnvesteerd is in traditionele processen hebben bedrijven vaak geen geld voor uitgebreide innovaties. Het is dan ook realistischer om bestaande processen (“incrementele innovaties”) te verbeteren. Trustwood Partners heeft de expertise en de ervaring om verschillende typen innovaties te beoordelen en te begeleiden.

Subsidieaanvragen

Zowel Nederlandse als Europese overheden willen graag economische bedrijvigheid stimuleren. Er zijn dus veel regelingen en subsidieprogramma’s ter ondersteuning ontwikkeld. Helaas zijn de aanvraagprocedures niet altijd eenvoudig, speciaal bij Europese subsidies. 

Trustwood Partners heeft expertise op het gebied van Europese, nationale en regionale subsidies. Onze ervaring kan heel nuttig zijn omdat het succesvol indienen van een aanvraag of een projectvoorstel sterk afhankelijk is van een goed begrip van het doel en de opzet van een regeling. Aanvragen moeten vaak in het Engels worden ingediend en juist taalgebruik is van groot belang. Trustwood Partners heeft lange ervaring met het opstellen van subsidieprogramma’s, het beoordelen van subsidieaanvragen en het samenstellen van consortia voor internationale projecten. Wij kunnen daarom goed adviseren bij de indiening van (internationale) projectvoorstellen of subsidieaanvragen.

Financiering

Ook banken, investeringsfondsen en venture capital zijn geïnteresseerd in het ondersteunen van bedrijven, zij het met het doel om er zelf geld aan te verdienen. Maar veel organisaties zijn bij lange na niet genoeg voorbereid op de eisen die banken of andere financiers stellen. Trustwood Partners maakt uw organisatie “investment ready’’ vóór er contact met een financier wordt gelegd. Samen met u zorgen wij er voor dat uw presentaties  goed onderbouwd en efficiënt zijn en dat uw financiële- en businessplannen duidelijk en compleet zijn. Wij schrijven een korte samenvatting van uw project (teaser) die we voorleggen aan mogelijke financiers. ALs er belangstelling is brengen wij u in contact met de betreffende financier(s). 

De knelpunten

 • Ondernemers zijn vaak onvoldoende voorbereid op een ontmoeting met potentiële financiers.
 • Financiers kijken naar de kwaliteit van ondernemers en de potentie en haalbaarheid van business- en financiële plannen.          Die plannen zijn heel vaak te ambitieus, incompleet of onduidelijk.
 • Door onvoldoende inhoudelijke kennis kunnen financiers vaak technische haalbaarheid, concurrentiepositie en marktsituaties niet goed beoordelen.
 • Door onvoldoende inhoudelijke kennis worden risico’s door financiers vaak (te) hoog ingeschat. Men durft dan niet te financieren of compenseert het vermeende risico via co-financiering of zware financieringsvoorwaarden.
 • Financiers kunnen niet altijd dicht op de bedrijfsvoering staan, terwijl ze toch willen weten hoe het binnen “hun” bedrijven gaat.
 • Investeerders en ondernemers hebben vaak verschillende doelen: de een wil snelle, hoge rendementen, de ander gaat voor duurzaamheid en lager rendement over een langere periode. Beide strategieën zien we zowel bij ondernemers als bij financiers.

Organisatie adviezen

Organisaties vinden het vaak lastig om een lange termijn visie te formuleren die tot een winstgevend en stabiel bedrijf leidt . Trustwood Partners biedt een originele kijk op mensen en organisaties en levert hierbij creatieve, praktische en resultaatgerichte oplossingen. Deze originele kijk wordt ondersteund door lange ervaring met (re)organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven.

 Verandertrajecten

Organisaties hebben te maken met een veelheid van veranderende factoren. Denk hierbij aan nieuwe technologieën, marktontwikkelingen, wetgeving, privacyregels of veiligheidseisen. Al deze factoren kunnen leiden tot problemen die de organisatie niet altijd zelf kan oplossen. Na een analyse van de situatie bekijken wij of er verandering nodig is en zo ja, dan zoeken we naar de meest effectieve oplossing. Trustwood Partners biedt onafhankelijke begeleiding bij het aanpassen van uw  organisatie aan een snel wisselende omgeving. We helpen om de nodige veranderingen sneller en soepeler door te voeren binnen de organisatie. 

Proposal voor ondernemers

Ondernemers hebben vaak behoefte aan een objectieve beoordeling van hun plannen. De Trustwood Quick Scan geeft een compact overzicht van de status van een bedrijf. In de Quickscan worden onder andere het Investment Readiness Level (IRL), het Technology Readiness Level (TRL) en de business- en financiële plannen beoordeeld. 

We zorgen ook dat u goed bent voorbereid bent op gesprekken met mogelijke investeerders. Uit ervaring weten we dat veel presentaties voor verbetering vatbaar zijn. Indien gewenst helpen we u bij het  optimaliseren van uw presentatie (pitch, slide-deck). Vaak zijn enkele sessies al voldoende om aandachts- en verbeterpunten te identificeren.

 

Proposal voor Financiers

De meeste vormen van bedrijfs- of projectfinanciering zijn bedoeld om vermogen te laten renderen, bedrijvigheid te stimuleren of zelfs om een ideaal te realiseren. Financiers of subsidieverleners willen in het algemeen graag op de hoogte zijn en blijven van de gang van zaken bij de projecten of bedrijven waar ze geld in hebben gestoken of willen steken. De Trustwood Quick Scan geeft een compact overzicht van de status van een bedrijf. In deze Quick Scan worden onder andere het Investment Readiness Level (IRL), het Technology Readiness Level (TRL) en de business- en financiële plannen beoordeeld. Via  monitoring en regelmatige rapportages blijft de financier op de hoogte van de voortgang van het bedrijf. 

Buiten deze signalering kan Trustwood Partners ook bedrijven begeleiden om bijvoorbeeld zwakke punten in de bedrijfsvoering te verbeteren.